Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen 

Op onze services en diensten vinden plaats onder toepasselijkheid van de Algemene Veevervoercontities (AVVC) en daarop aanvullend de Algemene vervoercondities (AVC). Grensoverschrijdend wegvervoer geschied volgens het CMR verdrag. Alle geschillen die voortkomen of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Op al onze overeenkomsten, diensten en services is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Aangevuld door onze algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons worden overeengekomen.  De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet ins strijd met de door CK HorseTransport  gesteld voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben.  CK HorseTransport  kan ten alle tijden haar voorwaarden wijzigen en/of aanpassen mits dit in overeenstemming is met het toepasselijk recht. De Algemene voorwaarden zijn ten aller tijden inzichtelijk op onze website en zullen bij het sluiten van overeenkomst ter hand gesteld worden. 

2. Acceptatie en uitvoering van de dienstverlening 

Een offerte betreffende door ons geleverde diensten of services wordt pas als aanvaard geacht wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen.  Voor uitvoering van de gevraagde diensten en services worden door CK HorseTransport enkel  gegevens opgevraagd ( zie onze Privacy Statement). Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard(en) die eventueel gevolgen hebben voor het welzijn van het paard of de veiligheid van medewerkers van CK HorseTransport  is men verplicht om dit voorafgaande aan het transport schriftelijk te melden. Ernstige schade, veroorzaakt door een paard is voor rekening van de opdrachtgever/eigenaar. CK HorseTransport  kan te allen tijde een transport alsnog weigeren zonder opgaaf van rede.  CK HorseTransport  is gemachtigd naar eigen inzicht kosten in rekening te brengen indien noodzakelijkvoor het welzijn van het paard zoals extra stalling, kilometers en dierenarts. Hieronder vallen ook extra wachttijd van de chauffeurs bij het bijvoorbeeld niet willen laden van een paard of het niet op orde hebben van de documenten. Hiervoor word vanaf 30 minuten € 20,- extra per chauffeur per 30 minuten in rekening gebracht. Bij een verzameltransport/samengesteld transport kunnen geen garanties worden gegeven voor betreffende tijd en datum van het laden en lossen, dit kan dan ook 7 dagen per week gedurende de hele dag zijn. Ook indien er overeengekomen is mag CK HorseTransport  een verzameltransport/samengesteld transport altijd verplaatsen indien er annuleringen worden gemaaktdoor andere klanten. CK HorseTransport  kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hierdoor schade ontstaat.  Wanneer een paard intern ziek word zullen wij € 30,- stalling per dag in rekening brengen. Dit geld ook als er een vervoersverbod geldt of andere vormen van overmacht.   

3. Annulering 

Een boeking / opdrachtbevestiging is bindend, er wordt een (plek op de) auto gereserveerd  die niet op korte termijn anders kan worden opgevuld. Dit is ook het geval als blijkt dat een paard niet geladen kan worden door onder andere gebrek aan geldige gezondheidspapieren, (geregistreerd)paspoort of als het paard zich niet laat laden en de veiligheid van paard en/of personeel hierdoor in het in gevaar komt.  Wanneer een opdracht binnen 7 dagen voorafgaande hieraan wordt geannuleerd dient toch het gehele factuurbedrag te worden voldaan. Tenzij er een dierenartsverklaring kan worden getoond ( in Nederlands of Engels). In dat geval zal het factuurbedrag worden kwijtgescholden, echter zullen reedsgemaakte kosten wel in rekening gebracht worden (zoals bijvoorbeeld bootboekingen). CK HorseTransport  kent hierin echter wel een coulance regel die de opdracht binnen 3 maanden alsnog, voor hetzelfde bedrag of reeds betaalde bedrag mogelijk maakt.  

4. Betaling 

De factuur dient binnen de op de factuur gestelde termijn of, indien overeen gekomen uiterlijk bij aanvang van de opdracht te zijn voldaan.  Ook kan de opdrachtgever een eenmalige machtiging afgeven teneinde het factuurbedrag door ons automatisch te laten afschrijven. Bij stornering zal € 10,- extra in rekening worden gebracht.  Voor intracommunautaire betalingen dient de opdrachtgever bij opdracht direct een geldig BTW nummer te vertrekken met tenaamstelling. Voordat het BTW tarief op 0% gesteld zal worden zal een BTW validatie worden aangevraagd. Dit is uitsluitend van toepassing voor opdrachtgevers buiten Nederland en binnen de EU. Als er contant wordt betaald in een andere valuta dan de euro, dan worden alle kosten bijvoorbeeld de wisselkoers bij het totaalbedrag worden opgeteld. Indien het betalingstermijn wordt overschreden mag er 5% rente per maand gerekend worden over het openstaande bedrag.  

5. Aansprakelijkheid 

Conform Artikel 11 sub G van de Algemene vervoercondities en Artikel 17 lid 4 sub F van het CMR verdrag worden paarden vervoerd en verzorgd op risico van de klant/opdrachtgever. CK HorseTransport  kan daarom ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel dat wordt opgelopen voor, tijdens of na transport, tijdens het laden en/of lossen en tijdens het stallen.   CK HorseTransport  vervoerd onder Algemene vervoercondities en het CMR verdrag, dit houd onder andere in dat er slechts een geringe dekking is bij ongeval of calamiteiten. Het is mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Indien u wenst kunnen wij u hiervoor een offerte doen toekomen. Wij brengen deze polis onder bij een gerenommeerde verzekeraar, gespecialiseerd in het verzekeren van paarden.In geval van overmacht aan onze zijde zijn kunnen wij besluiten om onze verplichtingen op te schorten of tijd/datum te wijzigen. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst middels schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.